Milí návštěvníci, turisté, pocestní, poutníci!

Přijměte prosím pozvání na cestu krajem říčních údolí, z nichž každé je tolik jiné a proměnlivé během ročních období, že vás vždy dokáže překvapit krajem polních cest lemovaných prací předků, šípkem i zpěvem skřivana; krajem zádumčivých balvanů, jenž vás nutí společně s básníky přemýšlet o pomíjivé povaze bytí. Ať už se na cesty krajinou vydáte pěšky nebo na kole, vězte, že se dostanete na místa, kde se zastavíte, zpomalíte, uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina prostoupila a provázela.

Šťastnou cestu!
 • 07
 • 06
 • 02
 • 01
 • 04
 • 11
 • 10
 • 09
 • 13
 • 15
 • 08
 • 05
 • 14
 • 03
 • 12

 

Příroda Balinského údolí

Přírodní park Balinské údolí

Bm1 1Údolí s přirozeně meandrujícím tokem říčky Balinky je cenné hlavně z krajinářského hlediska.

Celý článek

 

Řeka a lidé

Bm2 1Lidé se od nepaměti rádi usazovali u řek. Nejprve se ve vodě jenom koupali, pili ji a lovili v ní ryby. Později se naučili využívat její energii.

Celý článek

Tajemné jezírko

Bm3 1Jezírko opředené záhadami na jehož dně je prý ukryt zlatý zámek.

Celý článek

Tvář krajiny

Bm4 2Na krátkých strmých svazích údolí místy vystupují nízká skaliska a skupiny izolovaných balvanů. Přirozeně meandrující tok říčky vytváří četné zákruty s nátržemi a vysokými podemílanými břehy.

Celý článek

Lesní porosty

Bm5 1Lesní porosty jsou většinou tvořeny kulturními smrčinami, jen v místech skalních výchozů se na mělkých půdách více uplatňuje borovice lesní.

Celý článek

Louky a pastviny

Bm6 1SAMOTA

Je léto. Kolébavou
si píseň zpívá les.
A já jdu svěží travou
po luhu lesním kdes,

Celý článek

Pobřežní porosty

Bm7 1Zachovalým úsekům řeky nechybí břehové porosty. Pokud tok meandruje v loukách, vytvářejí se vrbiny v hlinitých náplavech. U nás dominuje stromová vrba křehká, doprovázená tu a tam keřovitými vrbami – trojmužnou, nachovou a ušatou. Vrby jsou nejlépe z našich stromů adaptované k vytrvalému poškozování a mají úžasnou regenerační schopnost. To jim pomáhá vyrovnat se nejen s vodním proudem, ale také s činností bobra, pro něhož jsou mnohdy hlavním zdrojem zimní potravy.

Celý článek

Říční dno

Bm8 1Řeku netvoří jen vlastní tekoucí voda v korytě. Pod pojmem řeka se skrývá řada dalších biotopů. Důležitou roli hraje říční dno, které je tvořeno bahnem, pískem, štěrkem či kameny. Žije zde řada drobných organismů jak živočichů, tak rostlin. Pod samotným dnem je několik desítek centimetrů štěrku. V této vrstvě se nachází tzv. podříční voda, která je rovněž osídlena organismy říčního dna a je nepropustnou "izolační" vrstvou oddělena od hladiny pravé podzemní vody.

Celý článek

Život v řece

Bm9 1Táhlé mělké písčiny s osamělými žulovými balvany střídají tůně v zátočinách. Říčka Balinka pramení severovýchodně od Arnolce v nadmořské výšce 680 m n.m. Své vody sbírá z Arnoleckých hor a široké Měřínské kotliny. Po celé délce svého toku přijímá mnoho potůčků a ve Velkém Meziříčí ústí zprava do řeky Oslavy ve výšce 425 m n.m. Celková délka toku je 47 km. V přírodním parku není tok upraven regulací břehů ani jinými zásahy.

Celý článek

Mlýny

Bm10 1V Balinách nalezneme dva mlýny. Dolní mlýn, u kterého právě stojíte, a mlýn Čermákův na druhém konci obce, kde dnes najdete pilu. Tak jako mnohé další budovy skrývá i tato ve své historii pohnuté osudy svých majitelů. A je to hlavně dílo náhody, že se může pochlubit vnitřním zařízením, které se dochovalo tak, jak jej v 50. letech minulého století zanechal poslední mlynář Cyril Doležal.

Celý článek