Milí návštěvníci, turisté, pocestní, poutníci!

Přijměte prosím pozvání na cestu krajem říčních údolí, z nichž každé je tolik jiné a proměnlivé během ročních období, že vás vždy dokáže překvapit krajem polních cest lemovaných prací předků, šípkem i zpěvem skřivana; krajem zádumčivých balvanů, jenž vás nutí společně s básníky přemýšlet o pomíjivé povaze bytí. Ať už se na cesty krajinou vydáte pěšky nebo na kole, vězte, že se dostanete na místa, kde se zastavíte, zpomalíte, uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina prostoupila a provázela.

Šťastnou cestu!
 • 09
 • 05
 • 08
 • 14
 • 02
 • 01
 • 07
 • 06
 • 03
 • 04
 • 13
 • 15
 • 10
 • 12
 • 11

 

Přírodní park Balinské údolí

Bm1 1Údolí s přirozeně meandrujícím tokem říčky Balinky je cenné hlavně z krajinářského hlediska.


„Každý jistě zná onen vzácný pocit, kdy se sám v sobě rozdvojí a není. Odejde ze sebe.
Jsou to prchavé chvíle lehkosti. Nelze však nikomu tvrdit, že jsem chvíli nebyl, když jsem! ...
Jak to jen někomu povědět?
Ano, potkal jsem sám sebe, pod lískovým keřem, u mechovatého balvanu.
Byl jsem dvojí: Ten, který hleděl, a ten, na kterého jsem pohlížel.
Děkuji ti, lese! Buď pozdravena, řeko!"
(Stanislav Vodička;Tam, kde usínají motýlové, 1977)


Stanislav Vodička

Byl umělecký knihař žijící v Tasově.
Autor poetických textů o přírodě i lidech tohoto kraje.


Balinské údolí, charakteristické svým členitým terénem, vytváří mnoho malebných zákoutí, která si jistě zamilujete tak, jako si nedaleké údolí Oslavy zamiloval Stanislav Vodička.

Bm1 2Přírodní park se rozkládá na ploše 440 ha mezi obcemi Velké Meziříčí, Oslavice, Baliny a Uhřínov. Jeho severní hranici tvoří silnice II. třídy, jihozápadní hranice je vymezena železnicí (trať Křižanov – Studenec). Územím prochází modrá turistická značka, která pokračuje do Horních Heřmanic a dál západním směrem, na rozdíl od cyklotrasy (č.5234), která se stáčí na sever a vede přes Šeborov, Frankův Zhořec, Stráneckou Zhoř do Blízkova (20 km). V zimě vystřídají cyklisty lyžaři, kteří hojně využívají upravenou běžeckou stopu.

Údolí s přirozeně meandrujícím tokem říčky Balinky je cenné hlavně z krajinářského hlediska. Rozmanitost prostředí se odráží v druhové bohatosti fauny, zejména ptáků. Můžeme se tu setkat s druhy vázanými na řeku, louku i lesní společenstvo.

Přírodní park Balinské údolí byl zřízen v roce 1984 jako tzv. oblast klidu. Pozdější změnou legislativy byla oblast klidu převedena do kategorie přírodního parku.
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje zvláště chráněná území, jimiž jsou přírodní rezervace, přírodní památky (tzv. maloplošná chráněná území) a národní parky a chráněné krajinné oblasti (velkoplošná chráněná území). Dále zákon definuje přírodní park k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami. Takové území není tedy zvláště chráněno, ale jeho využití je omezeno obecně závazným nařízením. V našem případě platí pro území přírodního parku Balinské údolí stavební uzávěra a je zde omezen vjezd motorových vozidel.

Bm1 3Bm1 4